Czym jest prawo rodzinne?

Prawo rodzinne to dział prawa cywilnego.

Obejmuje normy prawne regulujące stosunki prawne w rodzinie, zarówno o charakterze zarówno majątkowym, jak i niemajątkowym, które wynikają z zawarcia związku małżeńskiego, istnienia pokrewieństwa, przysposobienia czy powinowactwa.

Źródła prawa rodzinnego:

 • Konstytucja RP – która jest podstawowym źródłem prawa w Polsce, chroni takie wartości jak małżeństwo czy rodzina;
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy – reguluje podstawowe instytucje prawa rodzinnego;
 • Kodeks cywilny – główne źródło prawa cywilnego w Polsce;
 • inne akty prawne o randze ustawowej m.in. prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 • Prawo międzynarodowe, które tworzy standardy ochrony praw człowieka, m.in. Międzynarodowy Pakt Praw obywatelskich i Politycznych, Konwencja o prawach dziecka, Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Europejską konwencję o przysposobieniu dzieci, Europejską konwencję o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego.

Kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi stosunków prawnych zachodzących między małżonkami m.in. rozwód, separacja, sporządzenie intercyzy czy podział majątku. Zakres działania kancelarii obejmuje również sprawy dotyczące stosunków prawnych pomiędzy rodzicami a dziećmi, w szczególności szeroko rozumiane sprawy o władzę rodzicielską, kontakty, alimenty, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, przysposobienie (inaczej: adopcję). Prowadzimy także sprawy o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe.

Stosowanie prawa rodzinnego wymaga poszanowania podstawowych jego zasad, którymi są przede wszystkim:

 • Zasada dobra dziecka – wynika bezpośrednio z art. 72 Konstytucji RP, obowiązkiem państwa polskiego jest zapewnienie: przestrzegania praw dziecka, ochrony przed przemocą, wyzyskiem, okrucieństwem i demoralizacją, prawa do opieki oraz pomocy władz publicznych dziecku pozbawionemu opieki rodzicielskiej.
 • Zasada szczególnej ochrony rodziny i dziecka przez państwo – wyrażona w art. 18 Konstytucji RP, który stanowi, że małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zasada współdziałania dla dobra rodziny – małżonkowie mają obowiązek współdziałania dla dobra rodziny oraz zaspokajania jej potrzeb.
 • Zasada trwałości związku małżeńskiego – realizowana poprzez uzależnienie możliwości rozwiązania małżeństwa od wystąpienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, które to okoliczności należy udowodnić w postępowaniu rozwodowym.
 • Zasada monogamii – zakaz zawierania małżeństwa przez osobę, która już pozostaje w innym związku małżeńskim.
 • Zasada równości małżonków – małżonkowie mają równe prawa i obowiązki oraz są zobowiązani do wspólnego podejmowania decyzji dotyczących istotnych spraw rodziny.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach o:

 • alimenty,
 • rozwód i separację,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa,
 • przysposobienie dziecka,
 • rozdzielność majątkową,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi.

Reprezentujemy klientów przed sądami oraz organami administracji publicznej. Prowadzimy sprawy sądowe, sporządzamy niezbędną dokumentację oraz udzielamy porad prawnych.

kancelaria@adwokat-rybacka.pl

ul. Rawicka 1
63-700 Krotoszyn

666 - 387 - 195