Czym jest prawo karne?

Prawo karne to dział prawa, który określa czyny będące przestępstwami, grożące za popełnienie przestępstw kary i środki karne oraz zabezpieczające, a także zasady odpowiedzialności karnej.

Wyróżnia się trzy najważniejsze funkcje prawa karnego.

 1. Funkcja sprawiedliwościowa oznacza zadośćuczynienie pokrzywdzonej ofierze oraz zapewnienie jej poczucia sprawiedliwości. Jest to najstarsza funkcja prawa karnego – poprzez zastosowanie kar wobec sprawcy społeczeństwo oraz ofiara zyskują poczucie sprawiedliwości.
 2. Funkcja ochronna polega na zabezpieczeniu dóbr (w tym materialnych). Prawo karne ustanawia zakazy określonych kategorii zachowań, które nie tylko naruszają, ale także bezpośrednio zagrażają pewnym wartościom społecznym, takim jak: wolność, życie, zdrowie, bezpieczeństwo, mienie.
 3. Funkcja gwarancyjna ma za zadanie określić, jakie czyny są zabronione pod groźbą kary oraz jakie obowiązują zasady odpowiedzialności karnej za popełnienie danego czynu. Stanowi gwarancję, że osoba, która nie dopuściła się zabronionego czynu, nie zostanie pociągnięta do karnej odpowiedzialności.

Podział prawa karnego według kryterium przedmiotu regulacji

 • Prawo karne materialne (inaczej: prawo karne sensu stricto) stanowi zespół przepisów prawnych, które normują czyny będące przestępstwami, a także zasady odpowiedzialności za czyny oraz środki prawne stosowane wobec sprawców.
 • Prawo karne procesowe (inaczej: prawo karne formalne) to zespół przepisów prawnych, które regulują postępowanie w sprawach o czyny zabronione przez prawo karne materialne.
 • Prawo karne wykonawcze jest zespołem przepisów prawnych, które normują wykonywanie kar, stosowanie środków karnych i zabezpieczających, a także innych rozstrzygnięć wydawanych w sprawach karnych.

Podział prawa karnego według kryterium zakresu zastosowania

 • Prawo karne powszechne – określa normy związane ze wszystkimi dziedzinami życia społecznego oraz dotyczy wszystkich osób.
 • Prawo karne indywidualne (inaczej: prawo karne specjalne, szczególne) - zawiera normy, które dotyczą szczególnej grupy osób (np. prawo karne wojskowe) lub chronią szczególną sferę interesów (np. prawo karne skarbowe).

Obszary naszego działania:

 • reprezentacja pokrzywdzonych,
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
 • postępowanie wykonawcze: odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonywaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie, dozór elektroniczny;
 • sprawy o wykroczenia.

Reprezentujemy naszych klientów przed sądami oraz organami administracji publicznej. Kancelaria udziela także porad prawnych.

kancelaria@adwokat-rybacka.pl

ul. Rawicka 1
63-700 Krotoszyn

666 - 387 - 195